Een dienstenpalet als basis voor maatwerk

De diensten van Sturingsadvies worden altijd op maat toegesneden per opdracht. Het betreffen allemaal diensten die overheidsorganisaties ondersteunen in het verbeteren van de sturing, de doorontwikkeling van organisatieonderdelen en leren van elkaar. Dit allemaal in dienst van onze missie om bij te dragen aan het richten van aandacht, tijd en energie op die zaken waar overheden meer publieke waarde mee kan creëren. Dat doen we via inspiratie & meedenken, met behulp van diagnose helpen wij te reflecteren en waar nodig begeleiden we het proces van een project en helpen we zelfs een handje mee als dat nodig is. Hieronder een aantal voorbeelden van diensten en opdrachten.

Inspiratie en meedenken

Paul-Jan Linker verzorgt inspiratiesessies. Voorbeelden van opdrachten zijn inspiratiesessies over Sturing, HPO, Multi Dimensionaal Sturen voor groepen gemeentesecretarissen en managementteams van gemeenten en diverse uitvoeringsorganisaties in het Rijk, zoals Agentschap Telecom (inmiddels RDI), RVO, de gemeenten Den Haag, Oss, Haarlemmermeer en Teylingen en Werkplein Drentsche Aa.

Paul-Jan verzorgde ook colleges via het Zijlstra Center van de Vrije Universiteit van Amsterdam, de Rijksacademie en In-house voor groepen business controllers en beleidscontrollers.

Tot slot denkt Paul-Jan vaak en graag mee over sturingsvraagstukken, zoals bij de ministeries van Justitie en Veiligheid (JenV), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Diagnose & reflectie

Soms is het goed om als basis voor het richten van verbeteractiviteiten de feiten over de huidige situatie te diagnosticeren. Meten is niet altijd weten en soms weet je dingen zonder te hoeven meten. Maar soms is het nodig om een objectief beeld te krijgen van de situatie of meer in de diepte te graven naar oorzaken en gevolgen. Sturingsadvies heeft eigen onderzoeken ontwikkeld en werkt ook samen met het HPO Center. Voorbeelden van diagnose-instrumenten zijn:

 • Een diagnose langs de ‘bouwstenen voor sturen'”een holistische benadering om in te kunnen zoomen op die onderdelen die het beste aandacht kunnen krijgen teneinde de sturing van een organisatie of organisatieonderdeel te kunnen verbeteren
 • De HPO diagnose: om scores in verschillende doorsnijdingen op de 35 HPO (Hoog Presterende Organisatie) kenmerken en 8 obstakels te meten en daarmee gericht aandacht te kunnen schenken aan die zaken die het presteren van de organisatie verhogen
 • De HPFF diagnose: om scores in verschillende doorsnijdingen op de 28 HPFF (Hoog Presterende Financiële Functie) kenmerken en 10 obstakels te meten en om daarmee een HPFF te kunnen creëren, resulterend in een financiële functie die betere resultaten dan voorheen behaalt
 • De keten- of netwerkscan: om een beeld te krijgen van de wederzijdse waarderingen tussen meerdere partners in een keten of netwerken op de ‘criteria voor goede samenwerking’
 • Het meten van de kwaliteit van relaties: om direct in dialoog met belanghebbenden de specifieke criteria die van belang zijn per relatie met elkaar te benoemen en vervolgens naar elkaar de wederzijdse waardering hierover naar elkaar te benoemen. Dit kan via een meting, maar ook direct in gesprekken/bijeenkomsten

Sturingsadvies heeft eigen veilig meetinstrumentarium (Teamtool) ontwikkeld waarmee vragenlijsten flexibele kunnen worden aangepast op het doel van de diagnose. Op die manier kunnen medewerkers, leidinggevenden, klanten en andere belanghebbenden waar nodig worden bevraagd. Sturingsadvies zorgt voor een betrouwbare, onafhankelijke en anonieme verwerking en natuurlijk een inzichtelijke rapportage. Een diagnose is een middel om met elkaar het goede gesprek te kunnen voeren. Sturingsadvies kan dat gesprek begeleiden en waar gewenst ook expert reflectie inbrengen en vergelijkingen maken met andere overheidsorganisaties.

Sturingsadvies heeft o.a. diagnoses uitgevoerd voor vele uitvoeringsorganisaties en ministeries in het Rijk, gemeenten en waterschappen.

Procesbegeleiding & meehelpen

Sturingsadvies verzorgt regelmatig, in afstemming met de opdrachtgever, het ontwerp van de aanpak, de procesbegeleiding en helpt waar nodig mee. Zo heeft Sturingsadvies bijvoorbeeld meerdere malen de procesbegeleiding verzorgd van het verbeteren van de sturingsrelatie tussen een departement en haar uitvoeringsorganisaties. Ook hebben wij grote programma’s, zoals de ontwikkeling van het lerarenregister, ondersteund. Bij de doorontwikkeling van organisatieonderdelen, zoals een financiële afdeling of een P&O afdeling, begeleiden we het proces van zelfevaluatie, waarbij groepen medewerkers verschillende activiteiten uitvoeren en wordt gerapporteerd aan het besluitvormende MT. Bij een afdeling Eigenaarsadvisering hielpen wij mee om capaciteitsproblemen op te vangen en tevens te werken aan de ontwikkeling van het team en het inwerken van nieuwe medewerkers.

Samengevat vinden wij het belangrijk om de medewerkers van de organisatie in hun kracht te zetten.

Andere diensten

Sturingsadvies ook ad hoc diensten, zoals:

 • Benchmarking: kwantitatief of kwalitatief. Paul-Jan Linker heeft vele benchmarks ontwikkeld bij o.a. waterschappen, gemeenten en Rijkswaterstaat
 • Simulaties: op maat wordt een simulatie/ rollenspel ontwikkeld waarin de spanningsvelden in uw organisatie of samenwerkingsverband zijn opgenomen. Deelnemers beleven de vraagstukken en oefenen direct in een veilige situatie met elkaar onder het motto ‘niet erover blijven praten, maar gewoon doen’
 • Overzichtsschets: het in een plaat terugbrengen tot de kern van een schijnbaar onoverzichtelijke situatie waarin alles door elkaar heen lijkt te lopen
 • Dialoogsessies: het helpen voorbereiden en eventueel begeleiden van bijeenkomsten waarin interne en/of externe belanghebbenden met elkaar met echte aandacht voor elkaar in dialoog gaan
 • Leersessies/ kennisplatforms: het helpen voorbereiden en eventueel begeleiden van sessies die erop gericht zijn om kennis en ervaringen uit te wisselen en te leren van elkaar (voorbeeld: platform financieel directeuren van de RijksBrede Benchmark Groep)

De Muzikale Organisatie

Plato verklaarde dat “de muziek de essentie van de regelmaat is en tot alles leidt wat goed, juist en mooi is.” Maar ook wetenschappelijk onderzoek bewijst de kracht van muziek. Muziek bevordert creativiteit en samenwerking; brengt het bewustzijn op een hoger niveau; maakt mensen ontvankelijker voor een boodschap en enthousiasmeert. Bovendien nemen hersenen tijdelijk in volume toe als gevolg van muziek.

Via het concept van De Muzikale Organisatie biedt Sturingsadvies een combinatie met haar ‘reguliere’ diensten. Voorbeelden zijn:

 • Muziek integreren in bijeenkomsten met teams, medewerkers, samenwerkingspartners, klanten, opdrachtgevers, et cetera. Het doel van de bijeenkomst staat centraal, maar door de inhoud te combineren met muziek ontstaat een atmosfeer waarin makkelijker contact met elkaar gemaakt wordt. Muziek kan live worden gespeeld, favoriete nummers van deelnemers kunnen worden gedraaid, via filmscènes (bv. ‘a late quartet’) kan muziek i.c.m. voorbeeldgedrag worden ingebracht, men kan samen muziek maken, er kan een lied speciaal voor de bijeenkomst worden gecomponeerd. Altijd maatwerk en gericht op het doel van de bijeenkomst;
 • Een muzikale theatershow, waarin de concepten van Sturingsadvies op een andere manier ter inspiratie worden aangeboden aan het publiek. Dit kan goed werken als intro of onderbreking in een breder programma;
 • Het gebruiken van muzikale metaforen in werkvormen tijdens bijeenkomsten over organisatieontwikkeling: ‘welke (stijl) muziek wil deze organisatie maken?’ (en wie bepaalt dat?), ‘wanneer is het voor ons goed?’ (willen we lekker spelen of moet het publiek tevreden zijn? welke publiek?) ‘welke instrumenten hebben we nodig?’, ‘hoe spelen we goed samen?’, et cetera.