Geen opdracht is hetzelfde

De diensten van Sturingsadvies worden altijd op maat toegesneden per opdracht. Weliswaar inspireren we graag met onze ideeën en concepten en laten we leidinggevenden, medewerkers en samenwerkingspartners samen doorleven hoe een situatie nu echt is en/of hoe deze kan zijn in het hoogste potentieel. Of we leunen rustig met u terug om alles in perspectief te kunnen plaatsen. Soms zeggen we ook gewoon hoe wij er tegenaan kijken. Onze opdrachtgevers huren ons vaak in om een frisse nieuwe blik te werpen op vraagstukken die taai en stroperig verlopen. Zodat er weer nieuw elan en swing in komt. We geven een paar voorbeelden.

Zomerreflectie

Boek een inspirerende blik op de sturing van uw organisatie zodat u na de zomer de aandacht kunt richten op wat echt belangrijk is!

De zomer is een mooie tijd: u gaat wellicht een deel van de zomer op vakantie. Maar verder is het werk dan waarschijnlijk iets rustiger. Dat geeft tijd om even te
reflecteren. Daarom geeft Sturingsadvies u de mogelijkheid tot reflectie op vijf sturingsthema’s tegen een kennismakingstarief.

Lees er meer over in de bijgaande folder: Zomerreflecties Sturingsadvies v25042019 flyer

NB de reflectie kan natuurlijk ook in een andere tijd van het jaar plaatsvinden 😉

Procesbegeleiding

Een uitgangspunt van Sturingsadvies is dat opdrachtgevers zelf hun sturingsvraagstuk ter hand nemen. Wij kunnen daarbij ondersteunen in de vorm van procesbegeleider. We begeleiden nooit alleen het proces, maar brengen ook altijd onze expertise van en ervaring met sturingsvraagstukken en organisatieontwikkeling in. We pushen nooit een concept op voorhand. We doen voorstellen t.a.v. de mogelijke processtappen en kunnen waar nodig ook een aantal van deze stappen ondersteunen in de vorm van het organiseren en voorzitten van workshops en bijeenkomsten, het geven van trainingen (train-de-trainer), het ontwikkelen van simulaties, het geven van inspiratiesessies en tussentijdse reflectie op activiteiten van de opdrachtgever. Zo heeft Sturingsadvies bijvoorbeeld meerdere malen de procesbegeleiding verzorgd van het verbeteren van de sturingsrelatie tussen een departement en haar uitvoeringsorganisaties. Ook hebben wij grote programma’s, zoals de ontwikkeling van het lerarenregister, ondersteund.

Onderzoek

Soms is het goed om als basis voor een goede dialoog de feiten te onderzoeken. Meten is niet altijd weten en soms weet je dingen zonder te hoeven meten. Maar soms is het nodig om een objectief beeld te krijgen van de situatie of meer in de diepte te graven naar oorzaken en gevolgen. Sturingsadvies heeft eigen onderzoeken ontwikkeld en werkt ook samen met het HPO Center. Voorbeelden van onderzoeksinstrumenten zijn:

 • De HPO diagnose: om scores in verschillende doorsnijdingen op de 35 HPO (Hoog Presterende Organisatie) kenmerken en 8 obstakels te meten en daarmee gericht aandacht te kunnen schenken aan die zaken die het presteren van de organisatie verhogen
 • De HPFF diagnose: om scores in verschillende doorsnijdingen op de 28 HPFF (Hoog Presterende Financiële Functie) kenmerken en 10 obstakels te meten en om daarmee een HPFF te kunnen creëren, resulterend in een financiële functie die betere resultaten dan voorheen behaalt.
 • De HPP diagnose: om uit de long list van 54 wetenschappelijk onderzochte HPP (Hoog Presterende Partnership) kenmerken voor goede samenwerking de kenmerken te selecteren die er echt toe doen in uw specifieke samenwerkingsrelatie en daarop ook de wederzijdse scores in kaart te krijgen als basis voor een gerichte dialoog over het duurzaam verbeteren van uw partnership
 • De keten- of netwerkscan: om relatief snel een eerste beeld te krijgen van de wederzijdse waarderingen tussen meerdere partners in een keten of netwerken op de ‘criteria voor goede samenwerking’
 • De Sturingsscan: om binnen een organisatie of organisatieonderdeel een beeld te krijgen van de kwaliteit van de sturing op de verschillende sturingsdimensies (zie ook Multi Dimensionaal Sturen)
 • Het meten van de kwaliteit van relaties: om direct in dialoog met belanghebbenden de specifieke criteria die van belang zijn per relatie met elkaar te benoemen en vervolgens naar elkaar de wederzijdse waardering hierover naar elkaar te benoemen. Dit kan via een meting, maar ook direct in gesprekken/bijeenkomsten

Ad hoc diensten

Naast trajecten die wat langer kunnen duren biedt Sturingsadvies ook ad hoc diensten, zoals:

 • Inspiratiesessies (op basis van de ontwikkelde concepten, publicaties en onderzoeken, maar altijd op maat): Voorbeelden: HPO, Sturen op de bedoeling, Keten- en netwerkmanagement, De HoogPresterende OverheidsOrganisatie, sturing tussen departementen en uitvoeringsorganisaties, sturen op relaties
 • Reflectiemomenten: ad hoc of met een zekere regelmatig reflecteert Paul-Jan Linker op de (sturings- of organisatieontwikkelings)vraagstukken die actueel zijn voor u in de organisatie. Dat kan ook wandelend
 • Simulaties: op maat wordt een simulatie/ rollenspel ontwikkeld waarin de spanningsvelden in uw organisatie of samenwerkingsverband zijn opgenomen. Deelnemers beleven de vraagstukken en oefenen direct in een veilige situatie met elkaar onder het motto ‘niet erover blijven praten, maar gewoon doen’. AANRADER!
 • Trainingen en workshops: bijvoorbeeld HPO Masterclass, workshop ‘De HoogPresterende OverheidsOrganisatie’, Workshop soft controls, training ‘Verbeteren van duurzame relaties’, workshop ‘netwerk- en ketenmanagement’, Workshop ‘Het sturen van de betekenisvolle organisatie’
 • Overzichtsschets: het in een plaat terugbrengen tot de kern van een schijnbaar onoverzichtelijke situatie waarin alles door elkaar heen lijkt te lopen
 • Dialoogsessies: het helpen voorbereiden en eventueel begeleiden van bijeenkomsten waarin interne en/of externe belanghebbenden met elkaar met echte aandacht voor elkaar in dialoog gaan
 • Leersessies/ kennisplatforms: het helpen voorbereiden en eventueel begeleiden van sessies die erop gericht zijn om kennis en ervaringen uit te wisselen en te leren van elkaar (voorbeeld: platform financieel directeuren van de RijksBrede Benchmark Groep)

De Muzikale Organisatie

Plato verklaarde dat “de muziek de essentie van de regelmaat is en tot alles leidt wat goed, juist en mooi is.” Maar ook wetenschappelijk onderzoek bewijst de kracht van muziek. Muziek bevordert creativiteit en samenwerking; brengt het bewustzijn op een hoger niveau; maakt mensen ontvankelijker voor een boodschap en enthousiasmeert. Bovendien nemen hersenen tijdelijk in volume toe als gevolg van muziek.

Via het concept van De Muzikale Organisatie biedt Sturingsadvies een combinatie met haar ‘reguliere’ diensten. Voorbeelden zijn:

 • Muziek integreren in bijeenkomsten met teams, medewerkers, samenwerkingspartners, klanten, opdrachtgevers, et cetera. Het doel van de bijeenkomst staat centraal, maar door de inhoud te combineren met muziek ontstaat een atmosfeer waarin makkelijker contact met elkaar gemaakt wordt. Muziek kan live worden gespeeld, favoriete nummers van deelnemers kunnen worden gedraaid, via filmscènes (bv. ‘a late quartet’) kan muziek i.c.m. voorbeeldgedrag worden ingebracht, men kan samen muziek maken, er kan een lied speciaal voor de bijeenkomst worden gecomponeerd. Altijd maatwerk en gericht op het doel van de bijeenkomst;
 • Een muzikale theatershow, waarin de concepten van Sturingsadvies op een andere manier ter inspiratie worden aangeboden aan het publiek. Dit kan goed werken als intro of onderbreking in een breder programma;
 • Het gebruiken van muzikale metaforen in werkvormen tijdens bijeenkomsten over organisatieontwikkeling: ‘welke (stijl) muziek wil deze organisatie maken?’ (en wie bepaalt dat?), ‘wanneer is het voor ons goed?’ (willen we lekker spelen of moet het publiek tevreden zijn? welke publiek?) ‘welke instrumenten hebben we nodig?’, ‘hoe spelen we goed samen?’, et cetera.