Visie

(Semi) overheidsorganisaties dienen bedoelingen in de echte leefwereld. Het sturen op bedoelingen staat centraal. Alle andere sturingsdimensies zijn daarvan afgeleid.

In onze maatschappij neemt de complexiteit en onvoorspelbaarheid toe. Dat vraagt om een nieuw paradigma waarin overheden het vermogen ontwikkelen om zaken beter en sneller aan te voelen om daar vervolgens goed op in te kunnen spelen. Het oude paradigma ‘ voorspellen en beheersen’ past nog wel op homogene, voorspelbare, hoog-volume overheidsdiensten. Aangezien taken van (uitvoerende) overheidsdiensten steeds diverser worden past een enkelvoudig besturingsmodel vaak niet op alle activiteiten van de organisatie.

Ook worden steeds meer vraagstukken in (tijdelijke) samenwerkingsverbanden opgepakt. Dit vraagt veel van het vermogen om te sturen op de kwaliteit van relaties, inclusief het benoemen en bespreekbaar maken van ieders belangen.

HoogPresterende OverheidsOrganisaties en HoogPresterende Partnerships kunnen meer maatschappelijke waarde leveren. Maar deze ontstaan alleen onder de voorwaarde van ‘gezonde druk’ en het op tijd schakelen tussen de ‘gesloten (doe)-stand’ en de ‘open stand’ om te reflecteren, dialoog te voeren over ‘bedoelingen’ en wat nodig is om de bijdrage hieraan te vergroten. Dit vraagt om sterke leiders die zich niet door angst laten leiden en flexibele en veerkrachtige overheidsmedewerkers die hun kracht en passie ten volle uitspelen.

Organisaties dienen zichzelf in balans te brengen en te houden. Met externen kunt u misschien tijdelijk of sneller een resultaat behalen, maar vaak wordt de organisatie daardoor ongewild uit haar kracht gehaald of de kans ontnomen om zichzelf natuurlijk te ontwikkelen. Externe ondersteuning van Sturingsadvies is erop gericht om leidinggevenden en medewerkers te helpen om zichzelf te ontwikkelen.

Gedrag is daarbij vaak het belangrijkste. Het heeft alleen zin om mensen op wenselijk gedrag aan te spreken als je zelf ook dat gewenste gedrag voor leeft. Aan gedrag liggen (vaak onbewuste) overtuigingen ten grondslag. Het kan (situatieafhankelijk) effectief zijn om het niveau van de overtuigingen expliciet te maken en te bespreken.

De missie van Sturingsadvies is het betekenisvoller maken van (het werken in) organisaties en samenwerkingsverbanden.