Sturingsadvies/ De Muzikale Organisatie, gevestigd aan Blauwpoortsplein 8 3311 AC Dordrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Paul-Jan Linker is de Functionaris Gegevensbescherming van Sturingsadvies Hij/zij is te bereiken via pjlinker@sturingsadvies.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sturingsadvies verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Sturingsadvies verzamelt geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens. Als je hier vragen over hebt of hierover twijfelt, neem dan contact met ons op via pjlinker@sturingsadvies.nl.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Sturingsadvies verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling (indien klant)
  • Verzenden van onze nieuwsbrief of inspiratiemail
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of om te vragen om medewerking aan onderzoek
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten

Geautomatiseerde besluitvorming

Sturingsadvies neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sturingsadvies) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sturingsadvies bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. In principe gebruiken we persoonsgegevens omdat we graag contact met je willen blijven onderhouden als relatie. Als jouw gegevens wijzigingen (bijvoorbeeld omdat je een andere baan en dus emailadres hebt gekregen) vernemen we dat natuurlijk graag. Verouderde emailadressen worden automatisch verwijderd bij het versturen van inspiratiemails of nieuwsbrieven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sturingsadvies verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sturingsadvies gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sturingsadvies en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar pjlinker@sturingsadvies.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen we jou vragen om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Sturingsadvies wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sturingsadvies neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via pjlinker@sturingsadvies.nl.