Het verbeteren van sturing via ‘Bouwstenen van sturing’

Het meest recente denk- en ontwikkelwerk van Sturingsadvies. Met de ‘Bouwstenen van sturing’ kan een holistische diagnose & analyse worden gemaakt om te beoordelen op welke onderdelen van sturing de grootste ontwikkelwinst is te behalen. Uiteindelijk gaat het om het goed richten van aandacht, tijd en energie op die zaken waarmee een overheidsorganisatie meer publieke waarde kan leveren, zoals in de missie van Sturingsadvies staat beschreven.

In de eerste laag bouwstenen gaat het om de goede sturingsinformatie op de juiste abstractieniveaus en met oog voor het type werk dat wordt uitgevoerd. Soms zitten KPI’s bijvoorbeeld meer in de weg dan dat ze helpen.

In de tweede laag zitten de bouwstenen ‘Governance’ en ‘Ondersteuning van de financiële functie’: twee belangrijke voorwaarden.

Maar in de top zit de bouwsteen ‘Goed gebruik’, omdat uiteindelijk het vakmanschap van de leider/manager bepalend is hoe goed het ‘gereedschap’ wordt gebruikt.

Het ontwikkelen of verbeteren van een sturingsmodel met Multi Dimensionaal Sturen (MDS)

Bij het (be)sturen van organisaties, organisatieonderdelen, programma’s, samenwerkingsverbanden zijn verschillende dimensies te onderscheiden. Bekend en vaak ook redelijk ontwikkeld zijn de dimensies van de ‘hard controls’ (budget, prestatie-indicatoren, et cetera) en ‘organisatie-inrichting’ (voortgang op verbeterprojecten en – programma’s).  Minder ontwikkelde dimensies zijn het sturen op ‘de bedoeling’, ‘relaties’ en ‘soft controls’. Sturingsadvies heeft een concept ontwikkeld om niet alleen passend invulling te geven aan deze vijf sturingsdimensies, maar daar ook met maatwerk een integrale samenhangend sturingsmodel voor uw organisatie van te maken.  Dit concept is ondersteunend aan de eerste drie bouwstenen voor sturing (zie bovenaan deze pagina). Lees meer over Multi Dimensionaal Sturen of ga naar het luisterboek ‘Het besturen van de betekenisvolle organisatie’

Het ontwikkelen van HoogPresterende OverheidsOrganisaties (HPOO)

Onze Nederlandse (semi-)overheidsorganisaties scoren gemiddeld een 6,4. Met name het vermogen om te verbeteren blijft sterk achter. Dat blijkt uit onderzoek van het HPO Center en Sturingsadvies. In het boek ‘De High Performance OverheidsOrganisatie’ wordt beschreven welke oorzaken en patronen hieraan ten grondslag liggen. Voor leiders die de ambitie hebben om van ‘hun’ overheidsorganisatie een Hoog Presterende OverheidsOrganisatie (HPOO) te maken hebben Paul-Jan Linker en André de Waal een aanpak ontwikkeld. In plaats van de directe verbeteraanpak wordt een vergroot verbetervermogen het gevolg van deze aanpak. 

De basis voor het onderzoek was het HPO-raamwerk, dat bestaat uit 35 kenmerken (geclusterd naar 5 factoren) die aantoonbaar bijdragen aan het presteren van organisaties. Lees meer over de aanpak op deze website of lees het boek ‘De High Performance OverheidsOrganisatie’

Het ontwikkelen van HoogPresterende Financiële Functies (HPFF)

Het HPFF raamwerk is speciaal door het HPO Center ontwikkeld om Financiële Functies te verbeteren. Daarmee is het ondersteunend voor de vijfde bouwsteen van sturing (zie bovenaan deze pagina). Indien het management goede (relevant, betrouwbaar, tijdig) informatie en analyses krijgt aangeleverd kan zij beter sturen.

Het raamwerk, opgebouwd uit 28 onderliggende kenmerken en vijf prestatie kenmerken, bestaat uit vijf factoren die allen versterkt moeten worden om daarmee een HPFF te creëren, resulterend in een financiële functie die betere resultaten dan voorheen behaalt.

Sturingsadvies heeft het HPFF raamwerk al met succes toegepast in de overheid.

Het verbeteren van de samenwerking in ketens of netwerken

Samenwerken in netwerken of ketens is vaak nog lastiger dan in reguliere organisaties. Het ontbreken van hiërarchie, eenduidige besluitvormingslijnen en verschillen in belangen zijn enkele mogelijke oorzaken hiervoor. Sturingsadvies heeft ‘criteria voor goede samenwerking’ ontwikkeld op basis van bestaande managementconcepten. Deze criteria zijn geordend langs 9 blokken en makkelijk te begrijpen. Daarmee een goede dialoog worden gefaciliteerd over het verbeteren van de belangrijkste randvoorwaarden om een samenwerking beter te laten verlopen. Bij het structureel ontwikkelen van samenwerkingsverbanden tot Hoog Presterende Partnerships (HPP) kan maatwerk onderzoek blootleggen welke criteria voor samenwerking er vooral toe doen in uw specifieke geval en welke daarvan de meeste aandacht behoeven. Lees meer over Criteria voor samenwerking of ‘HoogPresterende Partnerships’