Het ontwikkelen of verbeteren van een sturingsmodel met Multi Dimensionaal Sturen (MDS)

Bij het (be)sturen van organisaties, organisatieonderdelen, programma’s, samenwerkingsverbanden zijn verschillende dimensies te onderscheiden. Bekend en vaak ook redelijk ontwikkeld zijn de dimensies van de ‘hard controls’ (budget, prestatie-indicatoren, et cetera) en ‘organisatie-inrichting’ (voortgang op verbeterprojecten en – programma’s).  Minder ontwikkelde dimensies zijn het sturen op ‘de bedoeling’, ‘relaties’ en ‘soft controls’. Sturingsadvies heeft een concept ontwikkeld om niet alleen passend invulling te geven aan deze vijf sturingsdimensies, maar daar ook met maatwerk een integrale samenhangend sturingsmodel voor uw organisatie van te maken.  Lees meer over Multi Dimensionaal Sturen of ga naar het luisterboek ‘Het besturen van de betekenisvolle organisatie’

Het ontwikkelen van HoogPresterende OverheidsOrganisaties (HPOO)

Onze Nederlandse (semi-)overheidsorganisaties scoren gemiddeld een 6,4. Met name het vermogen om te verbeteren blijft sterk achter. Dat blijkt uit onderzoek van het HPO Center en Sturingsadvies. In het boek ‘De High Performance OverheidsOrganisatie’ wordt beschreven welke oorzaken en patronen hieraan ten grondslag liggen. Voor leiders die de ambitie hebben om van ‘hun’ overheidsorganisatie een Hoog Presterende OverheidsOrganisatie (HPOO) te maken hebben Paul-Jan Linker en André de Waal een aanpak ontwikkeld. In plaats van de directe verbeteraanpak wordt een vergroot verbetervermogen het gevolg van deze aanpak. 

De basis voor het onderzoek was het HPO-raamwerk, dat bestaat uit 35 kenmerken (geclusterd naar 5 factoren) die aantoonbaar bijdragen aan het presteren van organisaties. Lees meer over de aanpak op deze website of lees het boek ‘De High Performance OverheidsOrganisatie’

Het ontwikkelen van HoogPresterende Financiële Functies (HPFF)

Het HPFF raamwerk is speciaal door het HPO Center ontwikkeld om Financiële Functies te verbeteren.

Het raamwerk, opgebouwd uit 28 onderliggende kenmerken en vijf prestatie kenmerken, bestaat uit vijf factoren die allen versterkt moeten worden om daarmee een HPFF te creëren, resulterend in een financiële functie die betere resultaten dan voorheen behaalt.

Sturingsadvies heeft het HPFF raamwerk al met succes toegepast in de overheid.

Het verbeteren van de samenwerking in ketens of netwerken

Samenwerken in netwerken of ketens is vaak nog lastiger dan in reguliere organisaties. Het ontbreken van hiërarchie, eenduidige besluitvormingslijnen en verschillen in belangen zijn enkele mogelijke oorzaken hiervoor. Sturingsadvies heeft ‘criteria voor goede samenwerking’ ontwikkeld op basis van bestaande managementconcepten. Deze criteria zijn geordend langs 9 blokken en makkelijk te begrijpen. Daarmee een goede dialoog worden gefaciliteerd over het verbeteren van de belangrijkste randvoorwaarden om een samenwerking beter te laten verlopen. Bij het structureel ontwikkelen van samenwerkingsverbanden tot Hoog Presterende Partnerships (HPP) kan maatwerk onderzoek blootleggen welke criteria voor samenwerking er vooral toe doen in uw specifieke geval en welke daarvan de meeste aandacht behoeven. Lees meer over Criteria voor samenwerking of ‘HoogPresterende Partnerships’

Natuurlijk Ontwikkelen

Wij kunnen veel leren van de natuur om ons heen. De natuur heeft haar eigen wetmatigheden. De natuur overleeft, corrigeert en past zich voortdurend aan – in haar eigen tempo – aan veranderende omstandigheden. Hoe ernstig de ramp of crisis ook is, de natuur herstelt zich. Af en toe is er strijd tussen soorten, maar de natuur werkt vooral samen volgens universele natuurwetten. Deze universele natuurwetten kunnen zeer behulpzaam zijn bij het ontwikkelen van mensen en organisaties.

Natuurlijke groei is een universeel cyclisch proces. Elke fase in dit cyclisch proces heeft haar eigen kenmerken, gedrag en interventiemogelijkheden, die helpen om de volgende stap in de ontwikkeling te zetten. 

Sturingsadvies heeft een praktische aanpak ontwikkeld waarmee teams, afdelingen, organisaties en/of samenwerkingsverbanden zich op een natuurlijke manier kunnen ontwikkelen.

Specifieke toepassingen van vraagstukken

De hiervoor genoemde vraagstukken en concept zijn door Sturingsadvies ook in hele specifieke contexten toegepast, zoals de sturingsrelatie tussen departementen en uitvoerende Rijksdiensten, ketens en netwerken rondom maatschappelijke vraagstukken en benchmarking tussen publieke organisaties met als doel om elkaar te helpen verbeteren. Ook heeft Sturingsadvies diverse diensten (zoals trainingen en simulaties) ontwikkeld om de (strategische) dialoog tussen medezeggenschap en bestuurders te verbeteren.