Sturingsadvies in het kort: wij…

  • dragen bij aan het betekenisvoller maken van (het werken in) organisaties en samenwerkingsverbanden
  • zijn goed in het helpen verbeteren van sturing en organisatieontwikkeling van overheidsorganisaties
  • sturen betekent het bewust richten van aandacht. De wetenschappelijk onderbouwde HPO(O), HPP en HPFF raamwerken helpen om de aandacht te richten op zaken die het presteren daadwerkelijk verbeteren
  • helpen leidinggevenden individueel, organisaties/ organisatieonderdelen, ketens, netwerken, programma’s en andere samenwerkingsverbanden
  • verkennen bij alle aanvragen of onze visie aansluit bij die van de potentiële opdrachtgever
  • kiezen bewust voor ondersteunende procesbegeleiding voor organisaties/organisatieonderdelen die hun doorontwikkeling zelf ter hand nemen en kleine interventies ter inspiratie, beleving (simulaties) en reflectie. We zetten daarmee (medewerkers van) onze opdrachtgevers in hun eigen kracht
  • investeren in onderzoek, verkenningen en de (door)ontwikkeling van eigen concepten, inzichten en nieuwe oplossingsrichtingen of werkvormen

Voorbeelden van opdrachten zijn het verbeteren van de sturingsrelatie tussen departement en uitvoering, het ontwikkelen van HoogPresterende OverheidsOrganisaties (HPOO), het ontwikkelen van HoogPresterende Financiële Functies (HPFF), het doorontwikkelen van organisatieonderdelen, benchmarking c.q. het organiseren van leren en kennisuitwisseling tussen organisaties, het innoveren van monitoring, het verbeteren van samenwerking in programma’s, ketens en netwerken en het verbeteren van het sturingsmodel van een organisatie

Podcast Topsturing

In deze podcast serie, die vanaf 29 maart 2024 live gaat, praat Paul-Jan Linker met topambtenaren, zoals Directeuren-Generaal, Algemeen Directeuren, Gemeentesecretarissen en leden van Raden van Bestuur van grote uitvoeringsorganisaties. Elk gesprek is een drieluik. Eerst maak je kennis met de mens achter de functie: hoe is de gast geworden tot wie hij/zij nu is?. Vervolgens praten we over de sturingsvisie/-filosofie van de gast en tot slot vertelt de gast dit toepast in de overheidsorganisatie waar hij/zij nu leiding aan geeft.

BELUISTER DE PODCAST

Het boek ‘De High Performance Overheidsorganisatie’ 

Nederlandse overheidsorganisaties scoren tussen de 6+ en 7- *. Dat ligt niet aan de mensen die er werken. De meeste ambtenaren zijn gedreven mensen. Helaas worden zij belemmerd in hun werk door hardnekkige patronen die kenmerkend zijn voor overheidsorganisaties. Verbeteringen die opgestart worden leveren geen duidelijke resultaten, zijn te ingewikkeld, kosten teveel tijd, leiden af van het echte werk en beklijven niet. Dat heeft consequenties voor de publieke waarde. De oplossing is simpel: word een High Performance OverheidsOrganisatie (HPOO)!

Een HPOO is een organisatie die over een langere tijd significant meer publieke waarde realiseert dan andere organisaties. Ambtenaren in een HPOO verbeteren met passie en plezier continu hun werk, omdat er duidelijke voorwaarden voor verbeteringen gesteld zijn. Gezonde werkdruk en een open stand zorgen ervoor dat ze aandacht hebben voor elkaar, het goede gesprek beter voeren en anderen betrekken bij belangrijke veranderingen. In dit boek leer je hoe je je organisatie transformeert naar een HPOO en op welke manier belemmerende patronen doorbroken kunnen worden. Zo krijgt het werk als ambtenaar meer waarde en wordt het stukken leuker!

Vlogs

Hoe klinkt een HoogPresterende OverheidsOrganisatie? (nieuwste vlog!)

In deze vlog laat Paul-Jan Linker met zijn band zien hoe overheidsorganisaties momenteel klinken. Zodra de band de aanpak uit het boek ‘De High Performance Overheidsorganisatie’ overneemt klinkt het duidelijk anders. Een mooie uitleg van het boek met muzikale omlijsting.

Simu-leren: van praten naar doen

We praten vaak over wat beter moet, starten soms ook verbeteracties op, maar verandert het ons gedrag? In maatwerk simulaties kun je ‘zonder brokken te maken’ oefenen. Of het nu de wenselijke toekomst is of het moeizame heden. Simulaties maken deelnemers bewuster van hun gedrag en/of enthousiast voor een te behalen doel. Het wordt tijdens de evaluatie ook duidelijker wat deelnemers zelf te doen hebben om samen te verbeteren. Deze vlog geeft een idee van de mogelijkheden van simulaties en hoe dat eruit ziet.

Een slecht sprookje: deel 1 (Een goed begin is…)

Aan de hand van een sprookje wordt inzicht gegeven in voorwaarden voor effectieve overheidssturing. In het tweede deel van het sprookje wordt duidelijk waar(om) het vaak mis gaat.

Een slecht sprookje: deel 2 (Als je gaat spelen om niet te verliezen…)

Aan de hand van een sprookje werd in deel 1 inzicht gegeven in voorwaarden voor effectieve overheidssturing. In dit tweede deel van het sprookje wordt duidelijk waar(om) het vaak mis gaat.

Een slecht sprookje (integrale versie: deel 1 en 2)

Aan de hand van een sprookje wordt inzicht gegeven in voorwaarden voor effectieve overheidssturing en waar(om) het vaak mis gaat. De geest achter ‘planning & control’ staat centraal. Op het moment dat de systeemwereld het doel op zich wordt gaat het mis.

Wad nou?

Het wad is een langzame rustige in- en uitademing. Wat zou het gebeuren als Nederlandse overheidsorganisaties zich wat meer als het wad zouden gedragen?

Nederlandse overheidsmanagers zouden wat vaker in de hangmat moeten liggen

Onze onderzoeksresultaten laten zien dat Nederlandse overheidsorganisaties te lang doorgaan in de ‘gesloten stand’. Paul-Jan legt vanuit de hangmat uit waarom overheidsmanagers er goed aan zouden doen om zijn voorbeeld te volgen.

Moet of moed?

De eerste vraag in het worden van een HoogPresterende OverheidsOrganisatie is: WIL IK ECHT? Overheidsdienaren ‘moeten’ veel, maar in de oude binnenstad van Dordrecht wil Paul-Jan een standbeeld opzetten voor iedereen die ‘moet’ vervangt door ‘moed’.

Nieuwsgierig naar onze diensten gericht op inspireren, beleven en reflecteren?